Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Status prawny

Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego został utworzony na mocy uchwały Rady Miejskiej nr XXXV/231/93 z dn.27.04.1993r. jako jednostka budżetowa. Na mocy uchwały Rady Miejskiej nr XXXV/237/98 z dn. 09.04.1998r. z jednostki budżetowej został przekształcony na Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej i w takiej formie prawnej funkcjonuje do dziś. GZLO jest wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr. KRS 0000006384, w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą- nr księgi rejestrowej 000000009448.

Wersja XML